.

 

תנאי השימוש 

השימוש באתר זה או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), על ידך - משתמש הקצה ("משתמש הקצה") או ספקי הפעילויות ("בית עסק" או "בתי העסק", לפי העניין), הרשמה לקורס, רכישת קורס והשתתפות בקורס LIVE או מוקלט, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי לימוד קרוב. הסכם זה הוא בינך לבין לימוד קרוב.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע מכל שימוש באתר והשתתפות בקורסים.


כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר,לימוד קרוב ו/או כל חברה קשורה שלה, מלבד טענות כנגד לימוד קרוב הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשת של לימוד קרוב על פי תנאי השימוש.
רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את לימוד קרוב כלפי מבצעי הפעולות באתר וההשתתפות בקורסים
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

השימוש באתר


1. כללי


1.1. האתר מופעל על ידי לימוד קרוב ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק, בין השאר, שירותי סחר אלקטרוני ושירותי רכישת כרטיסים להשתתפות בקורסים אונליין ומוקלטים בוידאו.


1.2. לימוד קרוב מציעה למכירה באתר בין השאר, השתתפות בקורסים אונליין ומוקלטים המועברים על ידי מרצים מתחלפים במערכת ה-ZOOM.


1.3. למען הסר ספק, אלא אם יאמר אחרת ביחס לקורס מסוים, קבוצת לימוד קרוב אינה מוכרת ו/או מספקת תהליכי טיפול או תהליכי הכשרה פורמלית למטפלים, אלא תכנים של העשרה.


1.4.לימוד קרוב מעמידה לרשות המרצים את האתר כבמה להצגת פעילויות ו/או שירותים ומשמשת רק כצינור להעברת מידע. אין לראות בלימוד קרוב כמי שבונה את ההרצאות והקורסים או כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.


1.5. תנאי השימוש הם ההסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידי משתמשי הקצה והמרצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משתמש הקצה ו/או המרצה, לפי העניין, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.


1.6. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ו/או המרצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.


1.7. משתמש הקצה ו/או המרצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר הZOOM ו/או בכל הקשור בו. משתמש הקצה מתחייב לשמור את סיסמת השימוש באתר בסודיות ולא לגלותה לצד שלישי.


1.8. משתמש הקצה ו/או בית העסק מכיר בכך שהשימוש באינטרנט עשוי להיות כרוך בהפרעות שאינן בשליטת לימוד קרוב, וכי לימוד קרוב לא יהיה אחראי לכל שיבוש ברצף השירות ו/או לכל שיבוש ו/או איבוד המידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בו מתקיימים הקורסים (ZOOM) יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בלימוד קרוב וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בלימוד קרוב, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את קבוצת לימוד קרוב בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.


1.9. ללימוד קרוב תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. לימוד קרוב רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך לתת הודעה כלשהי מראש.


1.10. כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להשתמש בשירות, לרבות לבצע רכישות או מכירות באמצעות האתר בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: הנך בעל כשרות משפטית לביצוע פעולות מחייבות באתר, הנך בגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב - עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר, הנך בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט והנך בעל כרטיס אשראי בתוקף.


1.11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא לימוד קרוב רשאית למנוע ממך להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ומבלי חובה לנמק את החלטה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאית לימוד קרוב למנוע ממך את השימוש באתר, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב-לימוד קרוב ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשי הקצה והמרצים; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; לפי שיקול דעתה הבלעדי של לימוד קרוב.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.